میزبانی وب لینوکس اقتصادی (Cpanel)

1- هاست لینوکس 100مگابایت

100مگابایت فضا / 1500 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

Cpanel - CloudLinux - LightSpeed - NVMe
مناسب سایت های بازدید کم

2- هاست لینوکس 200مگابایت

200مگابایت فضا / 3000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

  • 330.000 تومان سالیانه
3- هاست لینوکس 500مگابایت

500مگابایت فضا / 7.500 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

  • 590.000 تومان سالیانه
4- هاست لینوکس 1000مگابایت

1.000مگابایت فضا / 15.000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

  • 700.000 تومان سالیانه
5- هاست لینوکس 2000مگابایت

2.000مگابایت فضا / 30.000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

  • 820.000 تومان سالیانه
6- هاست لینوکس 3000مگابایت

3.000مگابایت فضا / 45.000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

  • 930.000 تومان سالیانه
7- هاست لینوکس 5000مگابایت

5.000مگابایت فضا / 75.000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

  • 1.130.000 تومان سالیانه
8- هاست لینوکس 8000مگابایت

8.000مگابایت فضا / 120.000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

  • 1.400.000 تومان سالیانه