میزبانی وب لینوکس حرفه ای (Cpanel)

1- هاست لینوکس 100مگابایت

100مگابایت فضا / 3000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

  • 300.000 تومان سالیانه
2- هاست لینوکس 200مگابایت

200مگابایت فضا / 6000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

  • 420.000 تومان سالیانه
3- هاست لینوکس 500مگابایت

500مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

  • 800.000 تومان سالیانه
4- هاست لینوکس 1000مگابایت

1000مگابایت فضا / 20000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود - ادون دامین یک عدد

  • 1.000.000 تومان سالیانه
5- هاست لینوکس 2000مگابایت

2000مگابایت فضا / 40000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود - ادون دامین یک عدد

  • 1.250.000 تومان سالیانه
6- هاست لینوکس 3000مگابایت

3000مگابایت فضا / 60000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود - ادون دامین دو عدد

  • 1.470.000 تومان سالیانه
7- هاست لینوکس 5000مگابایت

5000مگابایت فضا / 100000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود - ادون دامین دو عدد

  • 1.800.000 تومان سالیانه