هاست دانلود

هاست دانلود 10 گیگابایت خارج

10 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

32 گیگابایت رم

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 49 هزار تومان

  • 490 هزار تومان سالیانه
هاست دانلود 30 گیگابایت خارج

30 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

32 گیگابایت رم

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 99 هزار تومان

  • 990 هزار تومان سالیانه
هاست دانلود 50 گیگابایت خارج

50 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

32 گیگابایت رم

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 149 هزار تومان

  • 1میلیون 490 هزار تومان سالیانه
هاست دانلود 100 گیگابایت خارج

50 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

32 گیگابایت رم

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 199 هزار تومان

  • 1میلیون 990 هزار تومان سالیانه
هاست دانلود 200 گیگابایت خارج

200 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

32 گیگابایت رم

دیتاسنتر OVH فرانسه

پورت 1 گیگابایت

ماهیانه 249 هزار تومان

  • 2میلیون 490هزار تومان سالیانه