درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 پشتیبانی فروش و کاربران

شامل سوالات پیش از خرید،پیگیری سفارش،تغییر درسرویس یا اطلاعات

 بخش مالی

جهت ثبت شماره فیش واریزی، درخواست بازگشت هزینه و کلیه موارد مرتبط

 بخش سرپرستی

شامل انتقادات، پیشنهادات، شکایت و تشکر