میزبانی وب لینوکس خارج

1- هاست لینوکس 100مگابایت

100مگابایت فضا / 3000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

120.000 تومان سالیانه

2- هاست لینوکس 200مگابایت

200مگابایت فضا / 6000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

145.000 تومان
سالیانه

3- هاست لینوکس 500مگابایت

500مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود

180.000 تومان
سالیانه

4- هاست لینوکس 1000مگابایت

1000مگابایت فضا / 20000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود - ادون دامین یک عدد

259.000 تومان
سالیانه

5- هاست لینوکس 2000مگابایت

2000مگابایت فضا / 40000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود - ادون دامین یک عدد

299.000 تومان
سالیانه

6- هاست لینوکس 3000مگابایت

3000مگابایت فضا / 60000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود - ادون دامین دو عدد

399.000 تومان
سالیانه

7- هاست لینوکس 5000مگابایت

5000مگابایت فضا / 100000 مگابایت ترافیک ماهانه

کلیه امکانات (ایمیل، دیتا بیس، ساب دامین، پارک دامین) نامحدود - ادون دامین دو عدد

460.000 تومان
سالیانه