تبلیغات گوگل

تبلیغ در گوگل پلن C
 • 100 یورو معادل 110دلار اعتبار
 • 5 تا 30 سنت میانگین هزینه هر کلیک
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • دارد دریافت گزارش روزانه
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • رایگان نمایش تبلیغ
 • رایگان مشاوره و بهینه سازی
تبلیغ در گوگل پلن D
 • 200 یورو معادل 220دلار اعتبار
 • 5 تا 30 سنت میانگین هزینه هر کلیک
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • دارد دریافت گزارش روزانه
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • رایگان نمایش تبلیغ
 • رایگان مشاوره و بهینه سازی
تبلیغ در گوگل پلن E
 • 500 یورو معادل 550دلار اعتبار
 • 5 تا 30 سنت میانگین هزینه هر کلیک
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • دارد دریافت گزارش روزانه
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • رایگان نمایش تبلیغ
 • رایگان مشاوره و بهینه سازی
تبلیغ در گوگل پلن F
 • 1000 یورو معادل 1100دلار اعتبار
 • 5 تا 30 سنت میانگین هزینه هر کلیک
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • دارد دریافت گزارش روزانه
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • رایگان نمایش تبلیغ
 • رایگان مشاوره و بهینه سازی